Brettforbundstinget

Brettforbundstinget

Sted:
Oslo
/
Start:
5/6/2021
/
Slutt:
5/6/2021
No items found.

Påmeldingsinfo

Påmeldingsfrist 04. juni kl 17:00

Påmelding her: https://isonen.com/event/ckmv0t09d1icw0d69d5j3mz6k

Innkalling og generell informasjon

På vegne av styret innkalles det herved til Brettforbundstinget 2021, som avholdes 5. juni 2021. Forbundstinget gjennomføres digitalt. Innkalling er sendt til klubbene 30 mars 2021.

Representasjon på Forbundstinget


På Brettforbundstinget møter med stemmerett: 

 • Brettforbundets styre 
 • Valgte representanter fra klubb. Ved forfall av valgte representater møter valgte vararepresentanter. De valgte klubbrepresentantene møter på forbundstinget etter følgende fordeling: 
  - 75 medlemmer eller færre: 1 representant
  - 76 medlemmer eller flere: 2 representanter
  - Klubber hvor snowboard er hovedaktiviteten, målt i andel av aktivitet og medlemstall, gis i tillegg til ovenstående fordelingen basert på antallet medlemmer, 1 representant for klubber med 75 medlemmer eller færre og 2 representanter for klubber med 76 medlemmer eller flere.

Videre møter uten stemmerett: 

 • Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
 • Valgkomiteens medlemmer
 • Kontrollkomiteens medlemmer
 • Revisor
 • Skateboardkomité
 • Surfekomité
 • Administrasjon


Det er viktig at alle dere klubber stiller på årsmøtet. Her bestemmes Brettforbundets fremtid, og din stemme betyr mye. I år skal vi blant annet vedta nye toårsmål. 

Forbundstingets sammensetning og oppgave fremgår av Brettforbundets lov 


Viktige datoer:

 • 15 april: Frist forslag til styrekandidater, valgkomitékandidater og kontrollkomitékandidater, mer informasjon her
 • 8 mai: Frist innsending av saker til behandling
 • 22. mai: Saksliste og saksdokumenter tilgjengeliggjøres 
 • 5. juni: ForbundstingetEr det noe du lurer på, ta kontakt med:

Bijora Sardarian, generalsekretær

Ola Keul, president

Saksliste, saksdokumenter og forretningsorden

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her løpende, og senest to uker før tinget 22. mai 2021.

Dagsorden 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Velge dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden 
4. Behandle beretninger for Brettforbundet
5. Rapportere toårsmål 2019-2021 og årsregnskap 2020
6. Behandle og vedta nye toårsmål og langtidsbudsjett 2021-2023 
7. Behandle innkomne forslag og saker 

    a) Klassifisering av skateboardanlegg 

    b) Sanksjonsbestemmelser for barneidrett 

8. Fastsette kontingenter og avgifter
9. Engasjere revisor/regnskapsfører 
10. Valg 

Vedlegg 

Vedlegg 1. Styrets beretning (sak 4)
Vedlegg 2. Revisors beretning (sak 4
Vedlegg 3. Kontrollutvalgets beretning (sak 4) 
Vedlegg 4. Årsregnskap 2020 (sak 5)
Vedlegg 5. Toårsmål (sak 6)
Vedlegg 6. Langtidsbudsjett (sak 6)
Vedlegg 7. Valgkomiteens innstilling (sak 10) 

Vedlegg inkomne forslag og saker

Sak 7a) Klassifisering av skateboardanlegg

Sak 7b) Sanksjonsbestemmelser for barneidrett

Brettforbundets styringsdokumenter

Brettforbundets lov

Brettforbundets toårsmål 2019-2021

Brettforbundets strategi 2018

Forslag til forretningsorden:

Gjennomføring av tinget
Tinget ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov, Brettforbundets lov og denne forretningsorden.

Taletid

 • Representant for forslagsstiller med forslag på sakslisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.
 • For etterfølgende innlegg er taletiden tre minutter for første innlegg og to minutter for andre innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn to ganger i samme sak. 
 • Etter forslag fra dirigenten eller representant, kan tinget beslutte å:
  - Sette strek for de inntegnede talere
  - Endre taletiden
  - Gi taletid til personer uten talerett


Behandling av forslag på tinget

 • Alle forslag skal presenteres av forslagsstiller og/eller dirigent
 • Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten
 • Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at tinget aksepterer dette
 • Forslag skal behandles av tinget i den rekkefølge som følger av sakslisten 

Valg 

 • Ved valg skal kandidaten som er innstilt eller fremmet som benkeforslag, gis nødvendig taletid for å presentere seg. For etterfølgende innlegg gjelder «taletid»
 • Ved benkeforslag skal forslagsstiller levere forslag elektronisk til dirigenten


Stemmegivning

Stemmegivning gjennomføres ved bruk av det elektroniske stemmesystemet i Zoom med mindre tinget anser formell stemmegivning unødvendig

Protokoll

 • Det føres protokoll over tingets forhandlinger. 
 • I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot 
 • Protokollen publiseres på Brettforbundets hjemmeside så snart den er godkjent


Status toårsmålprosess

5. juni 2021 skal Brettforbundstinget vedta nye toårsmål. Målene skal være styrende og gi en retning for Brettforbundet i en toårsperiode. Vi har en ambisjon om at de nye målene skal inspirere og oppnå størst mulig grad av enighet i organisasjonen før forbundstinget. Med innspill fra klubbene har administrasjonen utarbeidet et høringsforslag som ble sendt til klubber og komiteer 23. april. Styret i Brettforbundet fikk utkastet til høringsdokumentet til behandling i styremøtet 21. april 2021. Styret vedtok følgende:

«Styret vedtar å sende vedlagt utkast til nye toårsmål for Brettforbundet på høring i organisasjonen som forberedelse til sak for Brettforbundstinget. Høringsfristen settes til 8. mai 2021»


Prosessen er i rute. Administrasjonen takker for innspill og engasjement! Vi ser frem til å presentere de nye målene 5. juni.

Forslag

Frist for innsending av saker var 8. mai 2021. Alle innsendte forslag tilgjengeliggjøres med saksliste og saksdokumenter.

Feed

Ingen oppdateringer.