ÉN IDRETT - LIKE MULIGHETER


Visjonen «Idrettsglede for alle» signaliserer en ambisjon om å nå ut til alle. Idretten skal være samlende og tilgjengelig for alle som ønsker å delta, hvor flest mulig skal finne seg til rette og få utvikle seg i tråd med egne ønsker og behov. Visjonen bereder med det grunnen for èn idrett - like muligheter. For alle. 

I prinsippet er det en selvsagt ambisjon, men det er også en krevende ambisjon. Det er derfor helt vesentlig at alle idrettens organisasjonsledd arbeider for en inkluderende idrett, også for paraidretten og parautøvere. 

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse».

Parautøvere er mennesker med bevegelses-, syns-, hørsels- og/eller utviklingshemming. 

Det må jobbes kontinuerlig for at det skal bli bedre og enklere å delta for mennesker med funksjonsnedsettelse i norsk idrett. Vi i Brettforbundet er derfor opptatt av at parautøvere så langt det er mulig, skal ha en mulighet til å stå på brett og kjenne på brettglede. 

Paraidretten har fire målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede.

Funkis Brettklubb

Snowboard tilbyr en rå måte å oppleve mestring, glede og frihet på. Det er derfor viktig at alle, uansett personlige forutsetninger og bakgrunn, har like muligheter til å delta og få oppleve dette. Det er ingen grunn til at noen skal føle seg ekskludert fra en aktivitet de har lyst til å prøve på grunn av funksjonsnedsettelser eller andre hindringer.

Det er derfor avgjørende å legge til rette for og inkludere flest mulig, og med det skape et inkluderende og mangfoldig miljø som bygger oppunder verdier som respekt, toleranse og likestilling.

Funkis Snowboardklubb er blant de som har påtatt seg denne oppgaven og har i flere år jobbet med å skape et inkluderende snowboardmiljø for alle. Funkis Snowboardklubb ble grunnlagt i 2012 av lidenskapelige entusiaster fra snowboardmiljøet, hvor klubbens hovedmål, både den gang og nå, er å legge til rette for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne som ønsker å drive med snowboard, inkludert bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede.

I vintersesongen tilbyr klubben treninger hver mandag og onsdag fra kl. 17.30 til 20.00 i Oslo Vinterpark. Om sommeren kan du delta på barmarkstreninger med forskjellige aktiviteter og få reduserte priser på nasjonale snowboardcamper i regi av Brettforbundet.

Som medlem av Funkis Snowboardklubb har du tilgang til utstyr, trening med dyktige instruktører og heis. Fokuset på de ukentlige treningene er snowboardkjøring, lek og moro.  

I dag er det generelt få personer med nedsatt funksjonsevne som er aktive i norske snowboardklubber, noe klubben ønsker å endre. Målet er derfor å inspirere flere barn og voksne med nedsatt fysisk funksjonsevne til å delta i snowboard og å engasjere snowboardklubber i Norge til å inkludere alle i miljøet.

For mer informasjon, kan du kontakte klubben på kontakt@funkis-snowboard.no.

Parasatsning

PARASTRATEGIEN ÉN IDRETT - LIKE MULIGHETER 

Parastrategien er  laget for at vi, og andre organisasjonsledd i norsk idrett, skal nå denne målgruppen, hvor formålet er at norsk idrett gjennom ambisjonen om én idrett skal tilby like muligheter for alle, og at alle skal oppleve respekt, kompetanse, inkludering og likeverd i møtet med norsk idrett. 

SENTRALE INNSATSOMRÅDER FOR PARAIDRETTEN

Ønsket om at mennesker med funksjonsnedsettelser skal være fullt inkludert i idretten, er viktig. Det kreves imidlertid målrettede og forsterkede tiltak for å lykkes i det tempoet idretten har ambisjoner om. 

For å nå målet om én idrett – like muligheter etablerer strategien mål innenfor følgende satsingsområder: 

Breddeidrett

Toppidrett

Kompetanse 

Kommunikasjon

Anlegg

Aktivitetshjelpemidler, tegnspråktolk og ledsagerordninger

Partnerskap og samarbeidsaktører


PREMISSER FOR Å LYKKES


Bak de syv satsingsområdene ligger det noen uløste utfordringer som har kommet tydelig fram i arbeidet med parastrategien. Disse må det arbeides videre med for å muliggjøre en mer helhetlig satsing på paraidretten.

Eksempelvis trengs en sterkere forankring av ansvar og roller i de ulike organisasjonsleddene. Målet må være å sette klubbene og trenerne best mulig i stand til å rekruttere, utvikle og ivareta parautøvere på lik linje med andre utøvere. For å oppnå dette må arbeidet med paraidretten og parastrategien forankres i planverk på alle nivå av organisasjonen. Strategien må omsettes i konkrete handlinger, og det må tas i bruk virkemidler som strategisk ressursforvaltning og en sterkere forventningsstyring for å stimulere til en ønsket utvikling av paraidretten. 

Mer info kommer!

Klassifisering

For at alle utøvere skal kunne delta ut fra sine egne forutsetninger og rettferdig konkurranse mot utøvere med lik funksjonsgrad må utøverne klassifiseres. Når man klassifiseres er det ikke diagnosen som legges til grunn, men funksjonsgraden. En godkjent klassifisør må gjennomføre klassifiseringen. Dette systemet finnes for at funksjonsnedsettelsen skal ha minst mulig å si for resultatene og at konkurranse for utøvere skal være rettferdig. 

Mer info kommer!

Parakonkurranser

Mer info kommer!

Pararekruttlandslag

Mer info kommer!

KLUBBER MED PARAIDRETT 

Funkis snowboardklubb

Funkis Snowboardklubb ble etablert av ildsjeler i snowboardmiljøet i 2012, hvor hovedmålet den gang og nå er å tilrettelegge for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne som har lyst til å kjøre snowboard.

Under vintersesongen arrangerer Funkis treninger hver mandag og onsdag fra kl. 17.00 – 20.00 i Oslo Vinterpark. Som medlem av Funkis Snowboardklubb med betalt treningsavgift får du låne utstyr, tilgang til heis og dyktige instruktører. Som medlem får du også reduserte priser på nasjonale snowboardcamper.

Fokuset for ukentlige treff og på samlingene er snowboardkjøring, lek, moro og mange ulike aktiviteter både av og på snø. Det er generelt få personer med nedsatt funksjonsevne som er aktive i norske snowboardklubber – dette ønsker derfor Funkis å endre!  Funkis ønsker å synliggjøre tilbudet sitt og skape et miljø som vil bidra til økt mestringsfølelse, tilhørighet, selvsikkerhet og generelt bedre livskvalitet. Målet er å inspirere barn og voksne med nedsatt fysisk funksjonsevne til å kjøre snowboard samtidig som de engasjerer snowboardklubbene i Norge til å inkludere ALLE i snowboardmiljøet.

Funkis tilrettelegger for alle stående: hørselshemmede, bevegelseshemmede, synshemmede.

KOMPETANSE

E-KURS PARAIDRETT

NIF har utviklet et e-kurs om paraidrett. Dette kurset er obligatorisk for alle som tar Trener 1, men er også åpent for andre som er interessert i å lære mer om hvordan man kan tilpasse en aktivitet slik at alle kan delta, og hvordan man kan løse ulike utfordringer som kan dukke opp når man jobber med paraidrett. Man får vite mer om idrettens organisering og aktivitetshjelpemidler.

NB! For å ta kurset må man ha en aktiv bruker i Min Idrett.

Ta kurset her! 

ANDRE KURS 

Innenfor området paraidrett tilbys kurset: Tilretteleggingskurs paraidrett

Kurset er et 4-timers som er delt inn i en teoridel og en praktisk del som tar for seg følgende:

  • Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse? Fire målgrupper; utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede.
  • Spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av aktivitet
  • Tilrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter
  • Målgruppen for kurset er trenere, aktivitetsledere, ledere, og andre interesserte i alle ledd i idretten ( idrettslag, særkretser, regioner, idrettsråd m.m).

Er du interessert i å delta på kurs, eller ønsker klubben din å arrangere et slikt kurs?

Ta kontakt med din lokale idrettskrets og de regionale fagkonsulenter i paraidrett.

Les mer her! 

AKTIVITETSMATERIELL

Her finner du linker til materiell, publikasjoner og filmer som kan bidra til å øke kunnskapen om paraidrett.

Klubber som tilbyr para

Starte para i klubben din?


NIF har som nevnt et e-kurs om inkludering og paraidrett. Dette kan være en fin inngang til å lære seg mer om hva paraidrett er, og hvordan man kan inkludere og tilrettelegge i sine klubber. NIF har også en egen temaside om paraidrett hvor man kan finne utfyllende informasjon om hva paraidrett er, søknadsmuligheter og tips til klubber som ønsker å komme i gang med paraidrett i deres idrettslag. Les mer her! 

Klubber som ønsker å starte eller utbedre sitt para-tilbud har flere muligheter til å søke om økonomisk støtte. Mange kommuner, idrettskretser og fylkeskommuner har egne støtteordninger. I tillegg er det flere stiftelser og organisasjoner som gir midler til para-aktivitet. 

Vi i Brettforbundet hjelper gjerne klubber som vil bidra til økt mestringsfølelse, tilhørighet, selvsikkerhet og generelt bedre livskvalitet ved å inkludere mennesker med forskjellige funksjonsnedsettelser til å stå på snowboard og skate/surf?. Ta kontakt med klubb- og utdanningsansvarlig Magnus Bye for mer informasjon her