Brettforbundstinget 2023

Brettforbundstinget 2023

Sted:
Oslo
/
Start:
9/9/2023
/
Slutt:
9/9/2023
/
Gren:

Påmeldingsinfo

Påmeldingsfrist 08. september

Påmelding her: https://isonen.no/event/clibg63ee143621201dqwxyrou1f

Innkalling og generell informasjon

På vegne av styret innkalles det herved til Brettforbundstinget 2023, som avholdes 9. september 2023. Forbundstinget gjennomføres på Idrettens hus (Ullevål Stadion) Sognsveien 73, 0854 Oslo. Innkalling er sendt klubbene 6 juni 2023.

I henhold til Brettforbundets lov skal årsmøtet/tinget gjennomføres innen første halvår, men årsmøtet kan gi tilslutning til senere gjennomføring samme år. Av praktiske årsaker, og med mål om å legge årsmøtet/tinget til en tid på året som er mest mulig optimalt for alle våre grener, ønsker Brettforbundet, som det fremkommer av innkallingen, å gjennomføre møtet 9. sept.

Representasjon på Forbundstinget

På Brettforbundstinget møter med stemmerett:

 • Brettforbundets styre
 • Valgte representanter fra klubb. Ved forfall av valgte representater møter valgte vararepresentanter. De valgte klubbrepresentantene møter på forbundstinget etter følgende fordeling:
  - 75 medlemmer eller færre: 1 representant
  - 76 medlemmer eller flere: 2 representanter
  - Klubber hvor snowboard er hovedaktiviteten, målt i andel av aktivitet og medlemstall, gis i tillegg til ovenstående fordelingen basert på antallet medlemmer, 1 representant for klubber med 75 medlemmer eller færre og 2 representanter for klubber med 76 medlemmer eller flere.

Videre møter uten stemmerett:

 • Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
 • Valgkomiteens medlemmer
 • Kontrollkomiteens medlemmer
 • Revisor
 • Skateboardkomité
 • Surfekomité
 • Administrasjon


Forbundstingets sammensetning og oppgave fremgår av Brettforbundets lov


Viktige datoer:

 • 25. juni: Frist forslag til styrekandidater, valgkomitékandidater og kontrollkomitékandidater, mer informasjon her
 • 12. august: Frist innsending av saker til behandling
 • 26. august: Saksliste og saksdokumenter tilgjengeliggjøres
 • 09. september: Forbundstinget


Er det noe du lurer på, ta kontakt med:

Bijora Sardarian, generalsekretær

Saksliste, saksdokumenter og forretningsorden

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her løpende, og senest to uker før tinget 26. august 2023.

Dagsorden

1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Velge dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden
4. Behandle beretninger for Brettforbundet
5. Rapportere strategidokumenter og årsregnskap 2022
6. Behandle og vedta nye styringsdokumenter og langtidsbudsjett 2023-2025
7. Behandle innkomne forslag og saker.
  a) Kristiansand Skateboardklubb
  b) Oppdatering av Brettforbundets lov
8. Fastsette kontingenter og avgifter
9. Engasjere revisor/regnskapsfører
10. Valg

SAKSDOKUMENTER OG ANDRE VEDLEGG

Publiseres løpende her

BRETTFORBUNDETS STYRINGSDOKUMENTER

Brettforbundets lov

Brettforbundets toårsmål 2019-2021

Brettforbundets strategi 2018

Forslag til forretningsorden:

Gjennomføring av tinget
Tinget ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov, Brettforbundets lov og denne forretningsorden.

Taletid

 • Representant for forslagsstiller med forslag på sakslisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.
 • For etterfølgende innlegg er taletiden tre minutter for første innlegg og to minutter for andre innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn to ganger i samme sak.
 • Etter forslag fra dirigenten eller representant, kan tinget beslutte å:
  - Sette strek for de inntegnede talere
  - Endre taletiden
  - Gi taletid til personer uten talerett


Behandling av forslag på tinget

 • Alle forslag skal presenteres av forslagsstiller og/eller dirigent
 • Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten
 • Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at tinget aksepterer dette
 • Forslag skal behandles av tinget i den rekkefølge som følger av sakslisten

Valg

 • Ved valg skal kandidaten som er innstilt eller fremmet som benkeforslag, gis nødvendig taletid for å presentere seg. For etterfølgende innlegg gjelder «taletid»
 • Ved benkeforslag skal forslagsstiller levere forslag elektronisk til dirigenten


Stemmegivning

Stemmegivning gjennomføres ved bruk av håndsopprekning, med mindre tinget anser formell stemmegivning unødvendig

Protokoll

 • Det føres protokoll over tingets forhandlinger.
 • I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot
 • Protokollen publiseres på Brettforbundets hjemmeside så snart den er godkjent

Forslag

Frist for innsending av saker er lørdag 12. august 2023. Alle innsendte forslag tilgjengeliggjøres med saksliste og saksdokumenter.


Feed

Ingen oppdateringer.