Trenger du informasjon eller vil du si ifra om uønsket atferd? Velg tema under for å gå videre.

Det er både ønskelig og mulig å varsle Brettforbundet og/eller NIF om kritikkverdige forhold, uønsket atferd og/eller hendelser knyttet til forbundets aktivitet og organisering. Brettmiljøene skal være trygge arenaer for alle våre medlemmer. Det er derfor viktig at du sier ifra dersom du opplever noe som er et brudd på reglementet vårt, etiske leveregler og/eller retningslinjer. Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt fra andre.

Seksuell trakasering og overgrep

En forutsetning for å ha en åpen og inkluderende idrett er at barn, unge og voksne skal trives og føle seg trygge i idretten. Seksuell trakassering og overgrep er derfor totalt uforenlig med idrettens verdier og er i direkte strid med visjonen Idrettsglede for alle. Likevel vet vi at dette dessverre skjer og at det alt for sjeldent blir rapportert, håndtert og reagert på. 

Eksempelvis kan personer ha ulike oppfatninger av hva trakassering og overgrep er, og hvordan dette kan forebygges. Idrett innebærer ofte kroppskontakt, hvor kroppsberøring i forbindelse med innlæring av nye bevegelser og teknikker ikke er uvanlig. Åpenhet omkring temaet og det å diskutere og bli enige om hvor grensene for akseptabel oppførsel går er derfor viktig.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Det skal derfor være både enkelt og trygt å varsle i norsk idrett.

Har du opplevd eller hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

 • På sidene til NIF finner du informasjon om hva det vil si å varsle, hvem et varsel skal sendes til, samt lenke til skjema for å varsle. Her finner du NIF sine sider om varsling.
 • Si ifra til ledelsen i klubben.
 • ‍Hvis du ikke ønsker å ta kontakt med klubben kan du kontakte generalsekretær i Brettforbundet Bijora Sardarian på e-post bijora@brettforbundet.no eller klubb- og utdanningsansvarlig Magnus Bye på e-post magnus@brettforbundet.no

Nyttige lenker:

Veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Informasjon og retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.  

Diskriminering og rasisme

Norsk idrett har Idrettsglede for alle som visjon, hvor NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker skal gis mulighet til å utøve idrett ut ifra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er derfor stikk i strid med idrettens visjon og formål.

Idrettens strategidokument 2019–2023, Idretten skal!, fastslår videre at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer. Under finner du derfor informasjon som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på rasisme og alle typer diskriminering i idretten.

Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag. Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, hudfarge eller liknende. Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er diskriminerende eller rasistisk, ikke motivet bak handlingen.

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av rasisme og diskriminering i idrettssammenheng:

 • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.
 • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.
 • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. Det trenger ikke være et rasistisk motiv bak handlingen.
 • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.
 • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon. Denne vil variere, blant annet etter alvorlighetsgrad og om det er en gjentakelse.
 • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem som opplever eller rapporterer om rasisme eller diskriminering.
 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme eller diskriminering opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltakelse i idretten.

Har du opplevd rasisme eller diskriminering? 

 • På sidene til NIF finner du informasjon om hva det vil si å varsle, hvem et varsel skal sendes til, samt lenke til skjema for å varsle. Her finner du NIF sine sider om varsling.
 • Ta kontakt med ledelsen i klubben.
 • Hvis du ikke ønsker å ta kontakt med klubben din kan du kontakte generalsekretær i Brettforbundet Bijora Sardarian på e-post bijora@brettforbundet.no eller klubb- og utdanningsansvarlig Magnus Bye på e-post magnus@brettforbundet.no.  

Nyttige lenker:

Veileder for håndtering av rasisme og diskriminering i idretten.

Mobbing, vold og trusler

Mobbing, vold og trusler er heller ikke forenlig med norsk idretts visjon Idrettsglede for alle. 

Mobbing

Å føle at man tilhører og har venner er for mange en viktig del av idretten. I idretten så vel som i samfunnet ellers er det derfor nulltoleranse mot mobbing – hvor du som et medlem av en brettklubb kun skal føle på trivsel, mestring og glede.

Mobbing er en negativ handling fra en eller flere, rettet mot en annen. Denne negative handlingen blir gjentatt, foregår over tid, og kan på denne måten bli en systematisk krenking. Det er den som blir mobbet som har rett til å definere om en har blitt utsett for en krenkelse, og det er trenere og ledere sitt ansvar å ta dette på alvor.

Har du opplevd eller hørt om mobbing i idretten?

 • Ta kontakt med ledelsen i klubben.
 • Hvis du ikke ønsker å ta kontakt med klubben din kan du kontakte generalsekretær i Brettforbundet Bijora Sardarian på e-post bijora@brettforbundet.no eller klubb- og utdanningsansvarlig Magnus Bye på e-post magnus@brettforbundet.no.

Nyttige lenker:

Idrettsforbundets veiledning mot mobbing.

BRUK HUE - verktøy for å forebygge mobbing og utenforskap i idretten.

Vold og trusler

Vold og trusler er når noen blir utsatt for en skade, smerte, blir skremt eller blir krenket. Vold og trusler er for eksempel at noen blir slått, eller at en person blir tvunget til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den egentlig vil.

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av vold og trusler i idrettssammenheng:

 • Alle saker skal tas alvorlig.
 • Vold og trusler skal alltid få en konsekvens.
 • Alle har et ansvar for at idretten følger opp vold og trusler.
 • Vold som medfører kroppsskade og grove trusler skal alltid anmeldes til politiet.
 • Idretten skal bidra til at politi og rettsvesen håndterer saker som gjelder vold og trusler best mulig, ved å informere politiet om hendelser og om nødvendig selv anmelde.
 • Idretten skal aldri fraråde noen å anmelde en sak om vold og trusler til politiet.
 • Idretten skal ta vare på de involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem.
 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd vold eller trusler opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltagelse i idretten.

Har du opplevd eller hørt om vold eller trusler? 

 • Om situasjonen er akutt eller alvorlig ringer du politiet.
 • Ta kontakt med lederen i klubben din eller et annet styremedlem. 
 • Hvis du ikke ønsker å ta kontakt med klubben din kan du kontakte generalsekretær i Brettforbundet Bijora Sardarian på e-post bijora@brettforbundet.no eller klubb- og utdanningsansvarlig Magnus Bye på e-post magnus@brettforbundet.no

Nyttige lenker:

Veileder for håndtering av vold og trusler i idretten.

Antidoping

Som sertifisert Rent Særforbund forplikter Brettforbundet seg til å vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger, samt sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen generelt.

Les mer om Rent Særforbund her!

Gjennom å være et Rent Særforbund oppfordrer Brettforbundet utøvere til å ta e-læringsprogrammet Ren utøver, samt klubbene til å ta programmet Rent Idrettslag.

REN UTØVER

Antidoping Norge lanserte i januar 2022 en helt ny versjon av e-læringsprogrammet Ren utøver, som skal sørge for opplæring og informasjon - to viktige grunnpilarer i antidopingarbeidet. Det nye programmet er tilpasset bruk på mobile plattformer og har denne gangen egne læringsstier for utøvere og trenere/ledere på ulike nivå. Programmet tar en liten halvtime å gjennomføre og kan tas når som helst, hvor som helst. Når du har fullført alle modulene vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post. Du vil også få muligheten til å lage ditt eget bilde for distribusjon på sosiale medier der du viser at du har gjennomført.

Ta REN UTØVER her!

RENT IDRETTSLAG

Rent idrettslag er et forebyggende program som retter seg mot klubbene i norsk idrett. Brettforbundet oppfordrer derfor alle klubber til å gjennomgå programmet Rent Idrettslag. Å gjennomføre programmet tar 1-2 timer og vil gi klubbene muligheter til å sette opp egne mål og tiltak for et forebyggende arbeid. Programmet skal få styret, trenere og ledere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i egen klubb og bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.

Ta RENT IDRETTSLAG her!  

FOREDRAG

Antidoping Norge tilbyr også gratis foredrag til alle organisasjonsledd i idretten. Les mer her!

For mer info eller spørsmål knyttet til Brettforbundets antidopingarbeid, ta kontakt med Henning Braaten på henning@brettforbundet.no.