Koronaveileder

Oppdatert 2. September

I tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet og Norges Idrettsforbund, har Brettforbundet utarbeidet egne retningslinjer og anbefalinger for trening, samling og konkurranse. Hensikten med veilederen er å sikre en trygt aktivitetsmiljø med lavest mulig risiko for smittespredning. Det er en begrensning i hvor detaljert en felles veileder for klubber bør gå, og det må derfor utvises et fornuftig skjønn når de råd og anbefalinger som er gitt nedenfor tas i bruk.

Våre anbefalinger baserer seg på de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra myndighetene. Det er vårt felles ansvar å passe på at aktiviteten skjer på en trygg og forsvarlig måte, med god margin til gjeldende råd og retningslinjer både lokalt og nasjonalt. Vi oppfordrer til å utvise sunn fornuft og følge rådene som gis.  Per tidspunkt er det i prinsippet de samme reglene som gjelder for inne- og uteaktiviteter.

GENERELLE BRETTVETTREGLER:

Aktivitetsveileder

Aktivitetsveilederen er basert på oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, og Helsedirektoratets veileder for smittevern i Idretten. Nytt fra 15 juni er blant annet at personer under 20 år kan ha fysisk kontakt med hverandre under trening. Fra 1. august er det gitt unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakere er under 20 år hvor deltakerne er hjemmehørende i samme fylke. Vi oppfordrer likevel til å holde avstand så langt det lar seg gjøre.

Før aktivitet
 • Brettforbundet anbefaler alle som skal delta på treninger, konkurranser, arrangement og andre samlinger til å gjennomføre idrettens koronavettkurs! Kunnskap om smittevern er et effektivt våpen mot smittespredning og avgjørende for at vi kan holde brettaktivitet i gang over hele landet.
 • Kommuniser tydelig at personer som sitter i karantene, eller har symptomer på luftveisinfeksjoner ikke kan delta i, eller fysisk tilrettelegge for aktivitet. HER kan dere laste ned nyttig informasjonsmateriell til både print og digitalt. 
 • Unngå kollektivtransport og samkjøring for å komme til parken, havet, spotten eller snøflekken
 • Sørg for at alt av flater og fellesutstyr som berøres er grundig rengjort på forhånd
 • Sørg for gode hygienerutiner. For eksempel god tilgang på antibac ved ankomst og underveis i treningen.
 • Det skal alltid være en ansvarlig/trener per gruppe som sørger for at retningslinjer og bestemmelser ivaretas.

Under aktivitet
 • Vi anbefaler faste treningsgrupper på maksimalt 20 personer, flere treningsgrupper kan være i samme område så lenge gruppene holder avstand til hverandre
 • Det oppfordres til at de samme personene trener sammen i gruppe fra trening til trening
 • Hold avstand og unngå fysisk kontakt! Enmetersregelen gjelder på copingen, i lineupen, i heisen, på trampolinen og i parken.
 • Tilfeldig og kortvarig fysisk kontakt under treningsaktivitet er tillatt for utøvere under 20 år
 • Som hovedregel skal alle benytte eget utstyr. Dersom bruk av eget utstyr ikke lar seg gjøre, skal utstyret desinfiseres med sprit, klorinblanding, eller annet egnet rengjøringsmiddel som tilfredsstiller kravene. Det er ikke tillatt for flere personer å dele på utstyr uten desinfisering ved bytte mellom personer
 • Kommuniser følgende tre beskjeder tydelig
  «Meld fra til leder/trener hvis blir syk under trening, eller i perioden mellom treninger»
  «Ikke host, nys eller spytt innenfor 2m avstand til en annen person»
  «Begrens kontakt mellom hånd og ansikt og berør minst mulig»


Etter aktivitet 
 • Alt utstyr skal rengjøres grundig etter bruk
 • Sørg for gode rutiner for rengjøring av flater og fellestjenester etter aktivitet
 • Sørg for god håndhygiene og tilgang på antibac før hjemreise
 • Ved bruk av garderobe anbefales forsterket renhold, vi oppfordrer likevel alle til å dusje hjemme hvis mulig
Som hovedregel anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer, og avstand på minst 1 meter, både ute og inne.

Nyttige linker: 

* Smitteveileder for idretten

* Norges Idrettsforbund - Temaside om koronavirus

* Folkehelseinstituttet - Temaside om koronavirus

* Oppdatert informasjon hos Helsedirektoratet

Risikovurdering ved arrangement

Fra og med 15. juni er det tillatt med arrangementer med inntil 200 personer forutsatt at følgende er oppfylt: 

 1. Arrangementet gjennomføres på offentlig sted, for eksempel i et idrettsanlegg
 2. Det skal være en ansvarlig arrangør. Dette kan for eksempel være en klubb
 3. I grensen på 200 personer inngår deltagere, støtteapparat og eventuelt publikum. Personell som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet kommer i tillegg
 4. Deltagere og andre tilstedeværende skal holde minst en meters avstand til hverandre
 5. Arrangør er ansvarlig for følgende: 
 • Besøksregistrering for enkel smittesporing: Å ha oversikt over deltagere og hvem ellers som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell smitteoppsporing. NIF og Vipps tilbyr alle klubber en gratis digital besøksregistrering for arrangement. Løsningen er enkel å bruke, også på mobil, og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes  koronasmitte på arrangementet.  Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne. Dersom klubben lager egen oversikt med kontaktopplysninger, skal den slettes etter 10 dager.
 • Å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangement
 • Å følge og tilrettelegge for at avstandskrav og relevante standarder om smittevern kan følges under hele arrangementet

Alle arrangement og konkurranser som kan avvikles innenfor gjeldende regler og retningslinjene kan gjennomføres på vanlig måte. Vi oppfordrer til å vurdere konkurranseformat nøye, eksempelvis kan det være hensiktsmessig å dele inn i heat hvis en skal kjøre jam. Fra 1. august er arrangementer for personer til og med 19 år fritatt for avstandskravet forutsatt at deltagerne er hjemmehørende i samme fylke. Vi oppfordrer igjen til å opprettholde avstandskravet så langt det lar seg gjøre.

Vi gjør videre oppmerksom på at kommuner og/eller anleggseiere kan ha egne regler som er strengere enn de generelle retningslinjene. I slike tilfeller må de respektive kommunenes/anleggseiere regler følges.


Anbefalte linker

 1. Skjema for risikovurdering ved arrangementer
 2. Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer

Reiseinstruks

Brettforbundets instruks for gjennomføring av reise, samlinger og møter baserer seg på de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra myndighetene.

Vår generelle anbefaling er at all reisevirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, begrenses i størst mulig grad. For alle reiser må det gjøres en vurdering av i hvilken grad reisen er forretningskritisk og nødvendig for Brettforbundets virksomhet, og den enkelte person/utøver. Dersom man ved andre løsninger kan få tilnærmet samme utbytte som man vil få av reisen, skal man avstå fra å gjennomføre reisen. Vi gjør oppmerksom på at Brettforbundets forsikring «madcard» ikke gjelder i røde land, eller gule land som blir røde under oppholdet.

Sportssjef og generalsekretær er besluttet myndighet for gjennomføring av aktivitet og reisevirksomhet som skjer innenfor myndighetenes gjeldende reise- og smittevernregler og denne instruks. Før beslutning om utenlandsreiser skal det alltid gjøres en grundig risikovurdering som minimum inkluderer punktene under. Medisinsk apparat skal alltid konsulteres og inkluderes i denne vurderingen.

Eventuelle unntak fra instruksen, og utenlandsreiser til røde land skal alltid godkjennes av generalsekretær 

Instruks for aktivitet i Norge 

For treninger, samlinger og konkurranser i Norge skal myndighetenes smittevernregler, og Brettforbundets koronaveileder følges.

Instruks for aktivitet og representasjon/deltagelse i utlandet 

Som hovedregel skal all reise og aktivitet i utlandet begrenses. Før beslutning om reise og deltagelse i utlandet tas, skal det alltid gjøres en grundig risikovurdering med vekt på følgende punkter: 

 1. Vurder nøye om reisen har et formål og et forventet utbytte som står i forhold til risiko for smitte på reisen til dette landet. Nytte versus risiko må ligge klart i favør av nytte 
 2.  Vurder reisemåte, transportløsning(er) og lokal smittesituasjonen både på destinasjonen man skal oppholde seg på, og underveis på reisen
 3. Ved planlagt reise til et gult land, vurder sannsynligheten for at landet under oppholdet kan få status som rødt, og om man er forberedt på å måtte ta karantene ved hjemkomst 
 4. Vurder om tilgang til helsehjelp er god på det stedet du skal være 
 5. Vurder om det er personer i toppen som bør eller kan bli hjemme (personer i risikogruppe kan bli nektet adgang til reisemålet, eller til transittland) 
 6. Reisen skal forberedes i samarbeid med medisinsk apparat med tanke på nødvendige smitteverntiltak under reise og opphold. 


Reise til røde land skal unngås med unntak av tilfeller hvor fysisk tilstedeværelse er kritisk for drift, eller for å oppnå et høyt/viktig sportslig resultat. Kun enkeltpersoner eller mindre grupper skal i slike tilfeller reise til røde land. Ved konkurranse skal antallet utøvere og støtteapparat begrenses mest mulig.

Reisevirksomhet og møter for ansatte og tillitsvalgte.
Som hovedregel skal digitale møteflater benyttes så langt det lar seg gjøre. Unntak kan gis dersom møtet har et virksomhetskritisk formål og digital gjennomføring vil medføre en betydelig forringelse av kvaliteten på møtet. 

Samme regler gjelder for befaringer og oppsøkende virksomhet for øvrig 

Ansatte og tillitsvalgte skal ikke gjennomføre utenlandsreiser i Brettforbundets regi, med unntak av virksomhetskritiske tilfeller. I så fall skal det gjøres en risikovurdering med vekt på de samme punktene som for «aktivitet og representasjon/deltagelse i utlandet», og reisen må godkjennes av generalsekretær. 

Annet:
Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da situasjonen kan endre seg raskt.  Kompensasjonsordning

Det nærmer seg søknadsfrist for tiltakspakke hos Lotteri- og stiftelsestilsynet! 

Har klubben tapt mer enn 25.000 kroner som følge av koronaviruset? Krisepakke 2 gjelder for perioden 12 mars til og med 31 august - Søknadsfrist 15. September! 

Alle klubber som kan søke om kompensasjon oppfordres til å søke. Det presiseres at for eksempel tapte billettinntekter som følge av lokale pålegg også omfattes av ordningen.

Søk om kompensasjon her!