Skap brettglede for alle - les om inkludering her!

Skap brettglede for alle - les om inkludering her!

Hva er inkludering?

Begrepet inkludering handler om at brettklubber må tilpasse miljøet sitt til mangfoldet for å gi alle en reell mulighet til å delta i fellesskapet. Dette innebærer at brettklubber ikke bare må fysisk legge til rette for at alle kan få delta, men også faglig, sosialt og kulturelt og med det gi alle et tilfredsstillende brett-tilbud hvor ingen opplever å bli ekskludert.  

Inkludering handler derfor om å forhindre utenforskap, som dessverre er en realitet for mange barn og unge. Utenforskap handler om å ikke ha en tilknytning til resten av samfunnet og det å stå utenfor er for de fleste ikke selvvalgt. Å arbeide med inkludering er derfor essensielt blant annet det kommer til å forhindre dette.  

En inkluderende brettklubb er derfor en klubb som ser alle, som skaper trygghet og som tar vare på alle. Klubben skal sørge for trivsel, gode fellesskap og at alle kan delta og prestere på eget nivå og etter eget ønske.

Hvorfor inkludere?

Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som at det er en arena hvor barn og unge kan utvikle seg både fysisk, psykisk og mentalt. Å være en del av en brettklubb skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd og utgjør derfor også et viktig moment for hvorfor arbeid med inkludering er viktig.  

Videre er inkludering viktig i oppnåelsen av norsk idretts visjon Idrettsglede for alle og er også en av NIF sine fire veivalg i strategien “Idretten vil!” som alle klubber har sluttet seg til.  

Dette betyr at alle klubber må arbeide for at alle skal kunne delta i brettklubben uavhengig av erfaring, kjønn, etnisitet eller funksjonsnedsettelse. Klubber bør derfor ha som mål å speile mangfoldet og levere et tilbud som virker inkluderende for alle.

Sist, men ikke minst - det er det riktige å gjøre - det finnes ingen alternativ!

Inkludering - hvordan  

Først og fremst - hva skal til?

Å endre på holdninger, erfaringer, oppfatninger, verdier og praksis som klubben har samlet og utviklet over tid kan være nødvendig for å sette i gang med et målbevisst inkluderingsarbeid. Hvis en klubb skal lykkes med inkluderingsarbeidet er klubben nødt til å ta tak i og endre fastgrodde oppfatninger og verdier - og tenke nytt!  

Videre er det en fordel om klubben har ledere som har et ekstra engasjement for å inkludere alle, samt at klubben forankrer arbeidet i styret gjennom styrevedtak og styringsdokumenter.  

Å lykkes med inkluderingsarbeidet  

I grove trekk kan klubber lykkes med inkludering gjennom arbeid med informasjon, samarbeid og økonomi, eksempelvis gjennom å informere om klubbens tilbud på en god måte, samarbeide med aktører som er i kontakt med målgruppen, samt gjennom å senke kostnadene knyttet til deltakelse.  

Informasjon

Mangel på eller dårlig kommunikasjon og informasjon kan føre til at færre blir med i klubben. For å få flere med er det derfor viktig at klubbens tilbud blir formidlet på en så lettfattelig og lett tilgjengelig måte som mulig. Å gi ut informasjon til foreldre og/eller barna direkte kan derfor være hensiktsmessig. Selve informasjonen bør derfor være på flere språk og være forståelig og tydelig for alle å lese.  

Det er ikke alltid lett å komme i kontakt med foreldrene, men vi vet at foreldre har stor betydning for å legge til rette for og støtte barnas aktiviteter. Det kan derfor være lurt å forsikre seg om at foreldrene vet hvilke(t) tilbud klubben gir, hvordan klubben fungerer, hva dugnad er og hvordan de selv kan bidra.  

Foreldrene forsikres om at klubben er et trygt sted for barna å oppholde seg, hvor barna deres kommer til å bli kjent med andre barn, at fysisk aktivitet er bra for helsen og at klubbaktiviteten gir gode muligheter for utvikling, herunder eksempelvis når det kommer til språk.  

Videre er det lurt at klubben skriver om klubbens tilbud på klubbens nettside, at klubben bruker sosiale medier som en plattform for oppdateringer og utsendinger av informasjon, samt forsøker å henge opp informasjonsplakater og informasjonsbrosjyrer der medlemmene og potensielle medlemmer oppholder seg.  

Tips knyttet til informasjon

  • Klubben bør undersøke hva den vet om barna og familiene i nærheten? Hva er behovet deres for hjelp og veiledning? Vær nysgjerrig og behjelpelig. Hør hva de ønsker og trenger. En gjentagende utfordring knyttet til inkludering kan være det at enkelte klubber kan ha en kultur som ikke passer for mennesker med innvandrerbakgrunn, som kode for bekledning, oppmøtetid, dugnadsinnsats, interesser og holdninger. Forsøk derfor å imøtekomme disse utfordringene.  
  • Er det noen i klubben som kan morsmålet som kan være en kontaktperson? En ekstra trygghet kan være at det er en person som målgruppen identifiserer seg med som oppretter kontakt.
  • Har dere noen som kan oversette informasjon om klubbens tilbud på ulike språk?
  • Har dere møteplasser i tilknytning til aktivitetene? Inviter familiene med på disse arenaene. Ha gjerne personlige avtaler.
  • Har klubben en dedikert person som som kan ha fokus på kommunikasjon med foreldrene?
  • Kan dere invitere foreldre og eldre søsken til trener-, leder- og/eller dommerkurs?
Samarbeid  

Dersom det er vanskelig for klubben å nå ut med informasjonen til foreldre og barn på egen hånd, kan det å inngå samarbeid med for eksempel skoler, skolehelsetjenesten, Skolefritidsordningene (SFO/AKS), kommuner, fritidsklubber eller andre organisasjoner eller organisasjonsledd i idretten (eksempelvis idrettsrådet, idrettskretsen, særkrets/region eller særforbundet (Brettforbundet)) være hensiktsmessig. Av disse kan klubben få hjelp til å nå ut med klubbens tilbud til målgruppene samt få faglig og økonomisk støtte.

Finn din respektive idrettskrets her!

Ta kontakt med klubb- og utdanningsansvarlig i Brettforbundet Magnus Bye her!  

Økonomi

Utfordringer knyttet til å betale medlemskontingenter, betale for utstyr samt andre utgifter er et vedvarende og ekskluderende problem i idretten. Som klubb kan det være vanskelig å identifisere hvem som opplever slike utfordringer, men utfordringene er der og det er viktig at det blir tatt hånd om - det å drive idrett har en kostnad, men kostnaden dersom barn blir ekskludert kan være langt høyere. Brettforbundet tar derfor dette arbeidet på alvor og har med det også et ønske om å ta opp og begrense kostnadene knyttet til brettsport, samt å legge til rette for gjenbruk og utlån av utstyr som kommer både miljøet og lommeboken til gode.

Utlånsordninger/søknadsordninger

Mer presist ønsker vi gjennom prosjektet Brett for alle å imøtekomme den økonomiske barrieren som kan være knyttet til utstyr og har i den forbindelse derfor inngått samarbeid med en rekke utlånsordninger for gratis leie av utstyr slik at alle får bedre muligheter til å stå på brett.  

Les mer her!

Videre har vi i Brettforbundet også laget en oversikt over ulike søknadsordninger som klubber kan søke på, både nasjonale og lokale. Noen ordninger gir dere som klubb konkrete ting å søke på, mens andre gir dere en målgruppe som for eksempel barn og unge dere kan søke midler om å opprette tiltak for.

Trenger klubben nye elementer til parken, brettutstyr til treninger/nybegynnerkurs, utstyr til arrangement eller midler til utdanning av instruktører, dommere eller trenere? Da er det bare å hive seg rundt og lage en god søknad - Brettforbundet hjelper gjerne til!  

Les mer her (link kommer).

Se så mye annet spennende!

NESTE EVENT SKATE: NM skateboard Oslo
26.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

NESTE EVENT SKATE: NM skateboard Oslo

Her finner du påmelding til norgesmesterskapet

Norsk Filminstitutt gir manus utviklingsstøtte til Skateboard spillefilm.
22.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Norsk Filminstitutt gir manus utviklingsstøtte til Skateboard spillefilm.

"Skate or die"

Elias Nilsen fullførte OL-kvalifisering i Budapest
21.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Elias Nilsen fullførte OL-kvalifisering i Budapest

Olympic Qualifier 2024

Nå kan din klubb søke om å arrangere Norgescup eller Norgesmesterskap i snowboard kommende sesong
17.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Nå kan din klubb søke om å arrangere Norgescup eller Norgesmesterskap i snowboard kommende sesong

Ønsker klubben å arrangere Norgescup eller Norgesmesterskap i snowboard kommende sesong? Les mer her

Slik ser du Olympic Qualifier 2024
16.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Slik ser du Olympic Qualifier 2024

Her finner du mer info om Olympic Qualifier 20.–23. juni i Budapest

Recap NM i downhill skateboarding i Rullestadjuvet
14.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Recap NM i downhill skateboarding i Rullestadjuvet

Løpsrapport NM i Rullestadjuvet

alle artikler