Idrettstinget 2023

Idrettstinget 2023

Det er flere saker som engasjerer Brettforbundet når tingrepresentanter fra hele norsk idrett møtes på idrettstinget 2023 i helgen. Til stede fra Brettforbundet, Visepresident, Kjetil Andreas Ostling og Generalsekretær, Bijora Sardarian. Følg tinget direkte 2 - 4. juni her.

Blant sakene som er viktige for Brettforbundet er sak 12 Norsk deltakelse i OL/PL 2024, sak 15,1 prinsipper for utarbeidelse av nye forvaltningsordninger, sak 16,1 regler for opptak av Særforbund, sak 17,4 NIFs lov §§ 2-4, 2-11 og 2-12 (Vedr. forenklet lovnorm for mindre idrettslag), 17,11 NIFs lov § 3-2 (1) c)Tingsammensetningen, og sak 20 velge idrettsstyret. Fullstendig saksliste her. Mer om sakene under bildet og programmet.

Visepresident, Kjetil Andreas Ostling på talerstolen under sak 17.11


Program: 

FREDAG 2. JUNI, kl. 11.00-18.00

Velkommen ved idrettspresident Berit Kjøll
Hilsen fra Bergen kommune, ved ordfører Linn Kristin Engø
Hilsen fra kulturminister Anette Trettebergstuen

Sak 1-8: Konstituering
Sak 9: Behandle beretninger for NIF, herunder beretninger for tingvalgte organer
Sak 10: Behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF
Sak 11: Engasjere revisor til å revidere NIFs regnskaper
Sak 12: Behandle norsk deltakelse i de olympiske leker og de paralympiske leker
Sak 13: Behandle spørsmål som angår norsk søknad om OL/PL
Sak 14: Behandle retningslinjer for søknad om spillemidler
Sak 22: Presentasjon av resolusjoner
Sak 19.1: Langtidsplan 2023-2027 (presentasjon og behandling)
Sak 17.21: NIFs lov § 5-1 (1)
Sak 18.11: Opprettelse av ny idrettskrets
Sak 17.9: NIFs lov § 3-2 (1) b)
Sak 17.10: NIFs lov § 3-2 (1) b)
Sak 17.11: NIFs lov § 3-2 (1) c)
Sak 17.12: NIFs lov § 3-2 (1) c)

LØRDAG 3. JUNI, kl. 08.00-18.00

Hilsen fra Vestland fylkeskommune, ved fylkesordfører Jon Askeland
Sak 15: Retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for NIF
Sak 16: Særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF, herunder status som særforbund
Sak 17: Endringer i NIFs lov, og annet regelverk vedtatt av Idrettstinget
Sak 19.1: Langtidsplan 2023-2027 (behandling og vedtak)
Sak 18: Behandle forslag og saker
Sak 22: Resolusjoner (behandling og vedtak)

SØNDAG 4. JUNI, kl. 08.00-14.00

Sak 18: Behandle forslag og saker (fortsetter fra lørdag)
Sak 19.2: Langtidsbudsjett for årene 2024-2027
Sak 20: Velge Idrettsstyret
Sak 21: Velge kontrollutvalg, lovutvalg, domsutvalg, appellutvalg, valgkomité, kompensasjonskomité, etisk råd og påtalenemnd

Blant sakene som er viktige for Brettforbundet

Sak 20, valg av idrettsstyret

I 2022 innstilte Brettforbundsstyret Zaineb Al-Samarai som kandidat til idrettspresident. Etter fire år som medlem i idrettsstyret, og Brettforbundets kontaktperson fra styret, har vi hatt gleden av å bli kjent med Zaineb. I perioden har Zaineb vært synlig og engasjert. Vi opplever Al-Samarai som en god relasjonsbygger, hun er aktiv i idretten og opptatt av - og har bred kunnskap om - dem vi er til for

Ved valg av vår kandidat har styret i Brettforbundet vektlagt kombinasjonen av kandidatens ferdigheter. Zaineb har en imponerende CV med relevant utdanning og arbeidserfaring innen kommunikasjon, myndighetsarbeid og politikk - tre nøkkelkvalifikasjoner i rollen som idrettspresident.

Sak 17,4 vedr. forenklet lovnorm for mindre idrettslag:

I 2019 vedtok Brettforbundstinget at vi, som et overordnet mål, skal «skape aktivitet og utvikle nye tilknytningsformer». Sak 17,4 er en direkte oppfølging av bestillingen.

Sammen med Norges Studentidrettsforbund, Norges Bedriftidrettsforbund, Norges Brettforbund, Norges Triatlonforbund, Norges Motorsportforbund, Norges Fekteforbund og Norges Fleridrettsforbund, har Brettforbundet fremmet 17.4 Det er et lovendringsforslag til NIFS LOV §§ 2-4, 2-11 OG 2-12. Saken har vært en fanesak for Brettforbundet (og tidl. Snowboardforbundet) siden tidlig 2000-tallet.

Enkel beskrivelse av forslaget: 

«Ved vedtakelse av ny lovnorm for idrettslag, som trer i kraft 01.01.24, skal følgende gjelde for alle idrettslag med mindre enn 300.000 i omsetning og færre enn 100 medlemmer:

  • Det skal være valgfritt å ha kontrollutvalg og valgkomité
  • Antall styremedlemmer skal være valgfritt, men minst 3 medlemmer
  • Det skal være valgfritt å ha underslagsforsikring
  • Det skal være valgfritt hvordan idrettslaget vil organisere undergrupper
  • Det skal være minst 1 av hvert kjønn i styrer, råd og utvalg.

En mulig heving av terskelen skal være gjenstand for en årlig vurdering. Den eksisterende prøveordningen med forenklet lovnorm for idrettslag varer frem til 31.12.23.»

Detaljert begrunnelse: 
Det er et overordnet mål at alle som ønsker å drive organisert idrett - i vårt tilfelle snowboard, skateboard eller surfing - får et tilbud innenfor idrettsorganisasjonen. Hensikten med prøveordningen som ble vedtatt på Idrettstinget i 2019, og videreført påI drettstinget i 2021, er å legge til rette for at flere kan delta i idrett, ved å gjøre det enklere å drive mindre idrettslag – og å imøtekomme behovet for forenklinger hos små idrettslag der rekrutteringsgrunnlaget er lite. Erfaringene med prøveordningen er positive og imøtekommer de reelle behovene særforbund og idrettslag har meldt inn. Lovnormen inneholder et minimum av det alle organisasjonsledd må ha i sin lov. For å stifte et idrettslag er det samme krav som ligger til grunn i lovnorm for idrettslag og forenklet lovnormfor idrettslag – foruten krav til antall styremedlemmer, kontrollutvalg og underslagsforsikring. Dette mener vi er avgjørende for å ha en åpen og tilgjengelig idrettsorganisasjon samtidig som vi sikrer robuste idrettslag: 1. Samme formelle krav til søknad om opptak, navn og stiftelsesmøte sikrer at nye idrettslag forholder seg til de grunnleggende krav og regler som til enhver tid foreligger 2. Føringer knyttet til antall medlemmer og omsetning gir idrettslaget handlingsrom og forutsigbarhet til vekst og utvikling ut ifra deres behov og ambisjoner. Dagens krav for å benytte forenklet lovnorm er mellom 10-75 medlemmer og under kr 250 000 i brutto omsetning. I forenklet lovnorm er det i dag et absolutt krav om maksimalt antall styremedlemmer, og det kan vurderes om dette bør endres til et minimumskrav - hvor det da åpnes opp for flere styremedlemmer om det er ønskelig. Median antall medlemmer i idrettslager 96, og median brutto omsetning er kr 307 791. Av alle idrettslag i Norge er det 19,4 % som kvalifiserer til forenklet lovnorm etter dagens krav, og 4,3 % som benytter den. Fra august 2021 til desember 2022 har antall idrettslag som benytter forenklet lovnorm økt fra 134 til 330 (146,3% økning). I perioden har det kun vært en runde med årsmøter, hvor det er et stort potensial forå forenkle hverdagen til flere idrettslag fremover. Vår erfaring tilsier at det er ingen forskjell mellom idrettslag som benytter ordinær lovnorm og forenklet lovnorm når det kommer til goddrift, interne rutiner og økonomisk kontroll. De grunnleggende kravene og reglene for forsvarlig drift av idrettslaget overholdes og etterleves. Å forenkle hverdagen for våre frivillige er essensielt for å sørge for en bærekraftig, utviklende og fremtidsrettet organisasjon. Vi opplever at mindre idrettslag som har ordinær lovnorm for idrettslag i dag, men som kunne brukt forenklet lovnorm, har utfordringer med rekruttering av tillitsvalgte, og at dette fører til passive funksjoner som kun tilfredsstiller et formalia. Arbeidet med å fylle krav til valgte funksjoner fører her til et unødvendig merarbeid i idrettslaget.

Funksjoner og roller må fylles opp der det er et lavt rekrutteringsgrunnlag, noe som kan føre tilat egnethet, kompetanse og motivasjon til de ulike rollene må vike til fordel for å oppfylleformelle kriterier.Vi forstår kompleksiteten organisasjonsmessige endringer fører med seg, og det er derfor viktigå hele tiden huske på hvem vi er til for og hva vi skal levere på. Vi mener det er avgjørende forhele norsk idrett å ta utgangspunkt i medlemmenes behov og utfordringer i de valg og prioriteringer som fattes av overordnede organisasjonsledd, og en videreføring av forenklet lovnorm er en viktig tilrettelegging for våre idrettslag.Vi foreslår derfor at dagens prøveordning med forenklet lovnorm blir videreført ut 2023, og tatt inn i oppdatert lovnorm gjeldende fra 01.01.24 – hvor alle idrettslag under gitt terskelverdi på antall medlemmer og omsetning starter med denne lovnormen. Når idrettslaget overstiger den satte terskelverdien vil de måtte gå over til ny lovnorm – her den som i dag er ordinær lovnormfor idrettslag. Dette vil forenkle hverdagen for idrettslagene og administreringen med egnesøknadsordninger som da forsvinner, og det vil samtidig gi en god utviklingsmodell i organisasjonen. Videre vil dette stå i stil til dagens modell med krav til engasjert revisor når et idrettslag når en omsetning over kr 5 mill. Lovnorm vedtas av Idrettsstyret ihht NIFs lov, og organisasjonen vil bli involvert i eventuelle endringer gjennom egne høringsrunder. Vårt forslag vil innebære nødvendige lovendringer, hvor vi henviser til NIFs Lovutvalg sin uttalelse fra møte 18, sak 25/21-23: «Prøveordningen forslaget viser til, medfører lempinger av enkelte krav som følger av den ordinære lovnormen for idrettslag. Idrettstinget 2021 vedtok at Idrettsstyret i tingperioden skulle utrede ulike medlemskaps- og tilknytningsformer i norsk idrett, og i den forbindelse kunne igangsette prøveordninger der det kunne dispenseres fra krav i NIFs lov. Dette er gjort i prøveordningen for forenklet lovnorm for idrettslag, ved at det er dispensert fra kravene i NIFslov §§ 2-4, 2-12 og 2-11 (4). Dersom forenklet lovnorm skal videreføres som en permanentordning, vil dette kreve endringer i NIFs lov, og dette må inntas i forslaget innenfor den frist som følger av NIFs lov § 3-3 (2).»

Idrettsstyrets uttalelse:
Idrettsstyret støtter initiativ som kan bidra til å forenkle hverdagen for organisasjonsleddene. NIFs lov kapittel 2 inneholder fellesbestemmelser, med krav og forpliktelser som pålegges samtlige organisasjonsledd. I tillegg oppstiller NIFs lovnorm for idrettslag krav til hvilke årsmøtevalgte organer et idrettslag må ha, og minsteantall for tillitsvalgte i disse organene.I tingperioden har det vært gjennomført en prøveordning med forenklet lovnorm for idrettslag.Tilbakemeldingene på prøveordningen er svært positive. Ordningen svarer opp et behov hos idrettslagene, og både idrettskretser, særforbund og idrettslag ønsker at ordningen fortsetter. Selv om prøveordningen har vart i to tingperioder, svarer flere idrettslag i spørreundersøkelsen at de ikke kjenner til ordningen. Idrettsstyret mener derfor at forenklingene må gjelde foridrettslag som har et behov, enten de kjenner til den eller ikke, og som det ikke skal værenødvendig å måtte søke seg til. Det er derfor ikke nødvendig å videreføre en prøveordning, men sikre at prøveordningen erstattes av endringer som vil hjelpe alle idrettslag som har omsetning og medlemmer under en bestemt terskel. Forslaget er fremmet av 7 særforbund. Dette viser at forslaget er godt forankret i organisasjonen.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Det oversendte forslaget inneholder ingen vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene, men en endring av dagens prøveordning til en ordinær lovnorm vil ikke påføre NIFs administrasjon, idrettskretsene eller idrettslagene nevneverdig merarbeid. Terskelen som foreslås er identisk med terskelen som ble besluttet da prøveordningen ble igangsatt i oktober 2020. Idrettslagene har i tilbakemeldingen på prøveordningen bedt om at terskelen heves både mht. omsetning og mht. antall medlemmer. Prisstigningen siden oktober 2020 medfører dessuten at færre idrettslag enn i 2020 vil kunne nyte godt av forenklingene fremover dersom terskelen for omsetning ikke heves. Idrettsstyret ønsker å svare oppidrettslagenes behov, og vil foreslå at terskelen heves til inntil 100 medlemmer og inntil 300000 kr i årlig omsetning. Idrettsstyret vil fremme dette som et endringsforslag når forslaget blir behandlet på Idrettstinget. Med denne presiseringen, støtter Idrettsstyret forslaget som gjelder lovnorm for idrettslag, og de tre lovendringsforslagene.

Sak 17,11 NIFs lov § 3-2 (1) c) (vedr. tingsammensetningen) 

Saken innebærer et lovendringsforslag i NIFs lov § 3-2 (1) c). Saken fremmes på bakgrunn av et utvalgsarbeid, hvor Brettforbundet ved flere anledninger har svart på høringer. Tingsammensetningsutvalget har jobbet frem et forslag om ny tingsammensetning hvor særforbundene går fra 75 til 105 representanter totalt. Økningen i forslaget vil gjøre at de forbundene med mange idrettslag får flere stemmer fordelt seg imellom. Antall stemmer til idrettskretsene og idrettsstyret forblir som i dag. Tingsammensetningen har vært en viktig sak i mange år, og det har vært et sterkt ønske om at særforbundene forholdsmessig burde ha klart flere stemmer enn Idrettskretsene. Selv om ikke utvalgets innstilling skaper noe radikal forskjell på tingsammensetningen, er dette et steg i rett retning. Brettforbundet ved Kjetil Andreas Ostling tok ordet i saken fredag 2. februar. Saken stemmes over etter lunsj lørdag 3. juni.

Saken oppdateres løpende.

Godt idrettsting, alle sammen!

Opptak fredag 2. juni


Opptak lørdag 3. juni


Opptak Søndag 4. juni

Se så mye annet spennende!

Slalom Skateboard European Championship
16.5.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Slalom Skateboard European Championship

Europamesterskap i slalom skateboard 18. og 19. mai i Frankrike

Olympic Qualifier Series 2024
16.5.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Olympic Qualifier Series 2024

Info om Olympic Qualifier Series i Shanghai her

Springsession Dombås
7.5.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Springsession Dombås

Springsession på Dombås 2.–5.mai

World Junior Surfing Championship
1.5.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

World Junior Surfing Championship

To norske surfere med i VM i surfing i El Salvador

Her er landslagene 2024/2025
30.4.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Her er landslagene 2024/2025

Her er snowboardlandslagene for 2024/2025-sesongen

Bang Slalom
30.4.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Bang Slalom

Bang Slalom Hemsedal 27. april 2024

alle artikler