Seksuell trakassering

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering og overgrep

En forutsetning for å ha en åpen og inkluderende idrett er at barn, unge og voksne skal trives og føle seg trygge i idretten. Det er derfor et mål å utvikle toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd slik at alle former for diskriminering, trakassering og hets unngås. Seksuell trakassering og overgrep er med det totalt uforenlig med idrettens verdier og er i direkte strid med visjonen Idrettsglede for alle.

Likevel vet vi at dette dessverre skjer, og at det alt for sjeldent blir rapportert, håndtert og reagert på.

Trakassering - hva er det?

Felles for alle former for trakassering er at oppførselen er uønsket, krenkende, truende eller plagsom for den som utsettes for dette. Plagsom eller truende atferd kan være ord eller handlinger som fører til at den som utsettes for dem føler seg krenket, redd eller på andre måter ille til mote. Dette betyr at slike opplevelser er uavhengig av om den som trakasserer gjør det med hensikt eller ikke. Dette er viktig fordi både kvinner og menn kan ha ulike oppfatninger av hva som er uønsket og krenkende.

Med
seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Seksuell trakassering kan med det være både verbal, ikke-verbal og fysisk. Verbal seksuell trakassering kan være uønskede nærgående spørsmål om kropp, klær eller privatliv, ”spøk” med seksuelle undertoner, og forslag eller krav om seksuelle tjenester eller seksuelle forhold. Dette kan også være i form av uønskede telefonsamtaler, sms, eller brev med seksuelt innhold. Ikke-verbal seksuell trakassering kan for eksempel være nærgående blikk, visning av bilder eller gjenstander med seksuelle undertoner. Fysisk trakassering er for eksempel uønsket eller unødvendig kroppsberøring av seksuell karakter, slik som ”plukking”, det å stryke seg inntil kroppen på andre eller forsøk på å kysse eller gi kjærtegn. Felles for alle former for seksuell trakassering er at de oppleves som en krenkelse av den enkeltes personlige integritet


Overgrep - hva er det?

Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter.

Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.


Idrettsglede for alle

For å skape en bærekraftig idrettsbevegelse hvor alle skal få kjenne på idrettsglede må derfor alle i idretten jobbe for å etablere trygge miljøer for både barn, unge og voksne, slik at alle former for seksuell trakassering og overgrep forebygges og unngås. Mer presist er det viktig å arbeide for å skape gode idrettsmiljøer både på klubb-, krets- og forbundsnivå. Idrettskulturen skal være preget av respekt og trygghet. Alle i idretten har derfor et felles ansvar for å identifisere og forebygge trakassering og overgrep.

Imidlertid kan personer i idretten som ellers i samfunnet ha ulike oppfatninger av hva trakassering og overgrep er, og hvordan dette kan forebygges. Eksempelvis handler idrett om å vise følelser - ofte i form av kroppskontakt når noen vinner eller taper. Videre er kroppsberøring i forbindelse med innlæring av nye bevegelser og teknikker ikke uvanlig. Åpenhet omkring temaet og det å diskutere og bli enige om hvor grensene bør gå for akseptabel oppførsel er derfor viktig.

Til hjelp har derfor Norges idrettsforbund utarbeidet egne retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep. At både ansatte og frivillige i idretten følger disse er med det en forutsetning for å forhindre at seksuell trakassering og overgrep skjer.


Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.


Det er støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) som har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Videre har NIF laget en rettleder som skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep. Du finner rettlederen her.


Har du opplevd seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

- Snakk med noen du stoler på!

- Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du blir utsatt for overgrep.
Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep)

- Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no.
Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.


Om du ikke ønsker eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gi deg råd, eksempelvis:

- Helsesøster

- Fastlege

- Alarmtelefonen for barn og unge (tlf: 116 111)

- Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte (tlf: 800 57 000)4

Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjør om du vil melde til politiet. Les mer her.

- Si ifra til klubben din, kontakt styreleder eller daglig leder.

- Hvis du ikke tør eller vil ta kontakt med klubben kan du kontakte ansvarlig rådgiver hos oss i Brettforbundet - se nederst.

- Hvis du ikke tør eller vil ta kontakt med klubben kan du kontakte ansvarlig rådgiver i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no.

Mistenker du at det foregår seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

- Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.

- Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd.

- Si ifra til ledelsen i klubben.

- Kontakt idrettskretsen i fylket ditt for hjelp til håndtering i klubben.

- Alle har etter loven (Straffeloven §196) plikt til å melde ifra til politiet dersom dette vil hindre nye overgrep.

- Hvis du ikke tør/vil ta kontakt med klubben, kan du kontakte ansvarlig rådgiver i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no.


Norges idrettsforbund har utarbeidet videoer som kan brukes i arbeidet mot seksuell trakassering i idretten. Du finner de her.

Hvordan forebygge seksuell trakassering og overgrep?

Et åpent, godt og trygt idrettsmiljø vil i seg selv beskytte mot trakassering, og også mot falske anklager. Men det kan være vanskelig å arbeide for dette, dersom man ikke har kunnskap om hva trakassering er og hvilke konsekvenser dette kan ha for både utøver, klubb og forbund. Kunnskap om trakassering og seksuelle overgrep bør derfor inngå i utdanning av alle ledere, trenere og aktive.


“Det kan være vanskelig å si ifra dersom man ikke befinner seg i et trygt miljø”

For å bevare og styrke et godt idrettsmiljø må ledelsen være enige om hva som karakteriserer et godt miljø - det være seg hvilke holdninger og verdier som skal prege miljøet. Eksempelvis bør det gjennomgås hvordan man skal omgås hverandre, hvilke forventninger og krav man har til foreldre, trenere og ledere, hvordan man ønsker at klubben skal ledes og lignende. Til dette kan det lages holdningsskapende tiltak, herunder tiltak rettet mot for eksempel mobbing, rasisme, fair play og språkbruk. Videre bør utøverne selv bli bevisst på sine egne grenser (bevisstgjøring) og være i stand til å vise omverdenen hvor grensene går (synliggjøring), og sist men ikke minst være i stand til å stå på grensene og si fra når noen tråkker over dem (forhandling).

Hvordan varsle, og hva skjer når man har varslet? 

Det er både ønskelig og mulig å varsle Brettforbundet om uønsket atferd og hendelser knyttet til forbundets aktivitet og organisering.

Så fremt ikke varselet gjelder forbundets øverste administrative leder, generalsekretæren, skal varsler bringes utnevnte kontaktpersoner, Bijora Sardarian og Magnus Bye. Det kan skje både skriftlig og muntlig, anonymt eller under fullt navn, og så langt det er praktisk håndterbart, skal selvsagt varsler også beskyttes.

Dersom varslet gjelder generalsekretæren, skal varslet bringes forbundets president.

Alle varsler vil bli tatt alvorlig og i første rekke bli behandlet og fulgt opp umiddelbart av generalsekretæren sammen med forbundets juridiske medarbeider.

Forbundsstyret vil bli orientert om varslets art og plan for oppfølging. Arbeidet med varsler vil ha høy prioritet. Resultatet av oppfølgingen vil bli brakt til forbundsstyret for endelig behandling og vedtak.


Kontaktpersoner for begge kjønn, vi er her for dere.

Magnus Bye
Klubb- og utdanningsansvarlig
magnus@brettforbundet.no

92249073


Bijora Sardarian
Generalsekretær
bijora@brettforbundet.no

930 58 252

Se så mye annet spennende!

Rekruttsamling skate
30.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Rekruttsamling skate

Første rekruttsamling ble en suksess

Europa Cup & World Cup Banked Slalom
24.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Europa Cup & World Cup Banked Slalom

Niklas og Anders deltar i World Cup og Europa Cup torsdag og fredag

Fem kjappe om Askøy rulleklubb!
22.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Fem kjappe om Askøy rulleklubb!

Vi har tatt en prat med Askøy rulleklubb!

Fem kjappe om Arendal skateklubb!
14.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Fem kjappe om Arendal skateklubb!

Vi har tatt en prat med Arendal skateklubb!

Slik ser du Tampa AM!
11.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Slik ser du Tampa AM!

Følg Jonas Carlsson og Fredrik Tangerud skate Tampa AM i helgen

Marius Håker gir seg i Brettforbundet
11.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Marius Håker gir seg i Brettforbundet

Vi har stilt Marius noen spørsmål om hans karriere i Brettforbundet

alle artikler